Kvkk İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri

Kvkk İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri

Kvkk İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri

Kvkk İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri

İlgili kişiler, kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarını kullanmak adına yargı yoluna başvurmanın yanı sıra Kanunla getirilen diğer hak arama yöntemlerini de kullanabileceklerdir. Bu kapsamda Kanunda kademeli bir başvuru usulü öngörülmüştür. İlgili kişilerin Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini ilk olarak veri sorumlusuna iletmeleri gerekecektir. Veri sorumlusuna yapılan başvurudaki talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemiş olması durumlarında ilgili kişiler Kurula şikayet hakkını elde edeceklerdir

İlgili Kişinin Başvuru Hakkı

6698 sayılı KVKK’nın Veri Sorumlusuna Başvuru başlık 13.maddesine göre İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.Buna kgöre kanunun uygulanması ile ilgili taleplerin öncelikle veri sorumlusuna iletilmesi zorunludur. Başvurunun nasıl yapılacağına dair kurum tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre ilgili kişi veri sorumlusuna yazılı olarak başvuracağı gibi ilgili kişilere kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna başvurma olanağı tanınmıştır.

Bu talebi alan veri sorumlusunun, ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebi incelemesi; kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetmesi, ayrıca cevabını ilgili kişiye bildirmesi öngörülmektedir. Veri sorumlusunun talebi kabul etmesi halinde, gereğini yerine getirmesi; şayet ilgili kişinin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili talebine konu hususta veri sorumlusu hatalıysa, alınan ücretin ilgiliye iade edilmesi gerekmektedir.

İlgili Kişinin Şikayet Hakkı

6698 Sayılı KVKK’nın Kurula Şikayet başlık 14.maddesi düzenlenmiş olup buna göre: Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.Şikayet yoluna başvurulabilmesi için ilk olarak ilgili kişinin veri sorumlusuna 13. madde uyarınca yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması gereklidir. İlgili kişilerin veri sorumlusuna başvurmadan doğrudan Kurula şikayet yoluna gitmesi mümkün değildir. Başvuru yoluna gitmek zorunlu, şikâyet yoluna gitmek ise ihtiyaridir.

Ayrıca kanunda kişilik hakları ihlal edilen ilgili kişinin bu haklarının yanı sıra genel hükümler çerçevesinde genel mahkemelerde tazminat talebinde bulunabileceği de kabul edilmişitir.Buna göre kişilik hakları ihlal edilen ilgili kişi ticari itibarının zedelenmesi, kişisel verilerinin izinsiz toplanması sebebi ile ortaya çıkan mağduriyeti gibi durumlarda veri sorumlusuna karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilecektir.İlgili kişinin maddi ve manevi tazminat davası açabilmesi veri sorumlusuna yada ilgili kuruma yapılan başvurusunun kabul edilmesine bağlı olmamakal birlikte ilgili kişi ihlal sebebi ile uğradığı maddi ve manevi zararların giderilmesi için dava açabilecektir.

İlgili kişinin Kurula şikayette bulunmasında öngörülen süre, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gündür. Fakat Kurulun inceleme yapabilmesi için mutlaka ilgilinin şikayetine ihtiyaç yoktur. Kurulun ihlal iddiasını herhangi bir şekilde öğrenmesi durumunda da resen harekete geçerek görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapması yetkisi dahilindedir.

6698 sayılı KVKK’nın Şikayet Üzerine Veya Resen İncelemenin Usul ve Esasları başlık 15.maddesinde kanun koyucu tarafından ihlal üzerine yaılan şikayetlerin veya kurul tarafından başlatılacak resen soruşturmanın hangi süreler içerisinde ve ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.Buna göre; Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi halinde resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapabilecektir. Bu inceleme, şikâyete ya da resen öğrenilen ihlal iddiasına münhasır olacaktır. Burada şuna dikkat edilmelidir ki; Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6. maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler incelemeye alınmayacaktır. Bu sebeple herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için ihlale ilişkin şikayet ve dava işlemleri alanında uzman avukatlar aracılığı ile takip edilmesi gerekmektedir.

Veri sorumlular, Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç, talep edilen bilgi ve belgeleri, Kurula 15 gün içinde göndermek veya gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır. Kurulun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme sonunda cevap vermesi öngörülmekte, şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde herhangi bir cevap verilmezse talebin reddedilmiş sayılacağı hükme bağlanmaktadır.

Kurulun Şikayetleri Değerlendirmesi

Kurul, şikâyet üzerine veya resen yapılacak inceleme sonucunda, Kanun hükümlerinin ihlal edildiği kanaatine varırsa, tespit ettiği hukuka aykırılıkların ilgili veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar verir ve kararı ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilecektir.

Yine şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, Kanuna aykırı uygulamanın yaygın olduğunun tespit edilmesi üzerine, Kurul tarafından bu konuda ilke kararı alınır ve bu karar yayımlanır. Kurul ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alabilir.

Ayrıca Kurula, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, veri işlenmesinin veya verinin yurtdışına aktarılmasının durdurulmasına karar verme yetkisi verilmektedir. İlgililerin, Kurulca verilen kararlara karşı idare mahkemelerinde dava açabilmeleri mümkündür.Kurul tarafından yayımlanan rehber doğrultusunda başvuru ve şikayet haklarına ilişkin olarak çizilen şemayı inceleyebilirsiniz